akhav-20

posta ana sayfa ana sayfa ana sayfa iletişim

Amaçlar Hedefler

Amaçlar Hedefler

Vakıf, özellikle kalıtsal kan hastalıkları (thalassemia, orak hücre anemisi, eritrosit enzim eksiklikleri, eritrosit membran hastalıkları, hemofili vb.) ve edinsel kan hastalıkları (anemiler, lösemiler, lenfomalar, trombosit hastalıkları vb.) konularında dünya standartları düzeyinde uygulama, eğitim ve bilimsel araştırmalar yapmayı amaçlamaktadır. Vakıf amacını gerçekleştirmek için;

 1. Kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konularında ulusal ve uluslar arası düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurar, donanımını sağlar, gerektiğinde tam teşekküllü hastanelere veya enstitülere veya üniversitelere dönüştürür, bu kurumları işletir, işlettirebilir.
 2. Vakıf, Üniversiteler ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile işbirliğine girebilir. Yapılacak protokoller çerçevesinde kurulacak hastane veya araştırma merkezlerini işletebilir veya işlettirebilir. Vakfın amacına yönelik özel kurum , kuruluş ve kişiler ile protokoller yaparak hastane veya merkezleri işletebilir veya işlettirebilir. Aynı amacı taşıyan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve üniversiteler ile işbirliği yapar ve destek sağlayabilir. Yurtdışından gelenlerin gerektiğinde tanı ve tedavilerinin yapılabileceği merkezler kurabilir. Kendi bünyesindeki hastaları gerektiğinde yurt dışındaki merkezlere gönderebilir.
 3. Vakıf tarafından kurulacak olan hastanenin gerektiğinde kan hastalıkları dışında tıbbın tüm uzmanlık branşlarında hastalara hizmet verebilmesini sağlar. Kurulacak olan Hastane Dünya tıp otoritelerine açık tutulup uluslararası hastanelerle işbirliği sağlar. Vakıf, hastanenin gerekli olan malzemelerini yurt dışından doğrudan ithal edebilir ve bağışları kabul edebilir.
 4. Kalıtsal kan hastalıklarının önlenebilmesi için Doğum öncesi tanı merkezi kurar, toplum taraması yaparak genetik danışma hizmetleri verir. Ayrıca bu konularda araştırma projelerini destekler, ödüllendirir ve teşvik eder.
 5. Kurulacak hastanede mutlaka Dünya standartlarında bir kan merkezi kurulmasını sağlayacaktır. Bu merkezin temel görevleri kan ve kan ürünlerini hazırlamak, saklamak ve kullanılmasını sağlamaktır. Bu amaçla Kızılay Kan merkezleri, diğer Kan merkezleri ve Uluslararası Kan Bankaları ile ilişkiler kurar. Bu işbirliği yanında toplumu kan bağışına özendirici her türlü eğitim ve sosyal aktivitelerin yapılmasını sağlar ve diğer kuruluşlarca yapılan aktivitelere katılır.
 6. Kan Hastalıklarının topluma tanıtılması için konuya ilişkin bilgilerin ders kitaplarına girmesi ile ilgili kurumlarla çalışma yapar. Eğitim ve öğretim araçlarını (Yazı, teksir, kaset, film, video kaset vb.) hazırlar. Bu materyaller ile eğitime yardımcı olur. Bu amaçla üretim birimleri kurabilir ve ithalat ihracat yapabilir.
 7. Vakıf kuruluşlarında dünya standartlarındaki bilgi ve deneyimin aktarılması için TC.`nin ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yabancı uyruklu uzmanlar istihdam edebilir ve yurt dışına eleman gönderebilir.
 8. Vakıf amaçlarına uygun konularda değişik düzeylerde uzman iş gücü oluşturmak, teknik eleman yetiştirmek ve ileri ihtisaslaşmayı sağlamak için burs ve olanaklar sağlar, gerektiğinde yurtlar kurar.
 9. Vakıf amaçlarına uygun çalışmalarda teşvik ve hizmet ödülleri verebilir, yurt içi ve dışında araştırma ve eğitim projelerini destekleyebilir.
 10. Vakıf sağladığı bilgi birikimini yayınlar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar ve hizmet içi eğitim kursları ile diğer kişilere ve kurumlara aktarır.
 11. Kuruluş amaçları dahilindeki tedaviye muhtaç ve mali durumları iyi olmayan hastalara tedavileri hususunda her türlü yardımda bulunabilir. Bu yardım oranı vakfın ekonomik imkanlarına göre Yönetim Kurulunca belirlenir.
 12. Kan hastalarının beden ve ruh sağlığının korunmasına yönelik beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal faaliyetler ve eğitim faaliyetlerini destekler. Bu amaçla ilgili kuruluşlarla gerekli işbirliğini sağlar.
 13. Kurulacak hastanede dünya standartlarında bir kemik iliği nakil merkezi kurulmasını sağlar. Bu amaçla ulusal ve uluslararası kemikiliği merkezleri ve doku bankaları ile işbirliğine girer, ortak çalışmalar yapar.
 14. Yurt içi ve yurt dışından gelen hasta ve yakınlarının konaklaması ve dinlenmesi için otel, motel, tatil köyü ve benzeri sosyal tesisler yapabilir, açabilir, işletebilir, işlettirebilir veya mevcut olan tesisler ile işbirliği ve protokoller yapabilir.